| HARTA SITE-ULUI | CONTACT | 
          Cine, ce, cât...
          Deontologia Inoventis
          Consultanță
          Cursuri şi seminarii
          Media
          Parteneri
          Cunoaștere
 
 
 

  
 
 home Cunoaștere Glosar MC
a b c d e f g h i î j k l m n o p q r s ș t ț u v w x z y

Achiziție de date
Preluarea unor date dintr-o bază de date generală într-una specifică. Achiziția se face, în general, pe cale electronică.

Agent
Sistem informatic ce caută informații pe baza unor parametri predefiniți. Un agent poate fi parte a unui sistem de inteligență artificială.

Algoritm
Procedură bine precizată pe baza căreia un sistem informatic poate efectua anumite sarcini cerute de utilizator. Toate comenzile pe care le transmiteți computerului dvs. sunt transpuse în execuție pe baza unor algoritmi.

Bază de date
Set de date (numerice sau în alt format) care au relații între ele. De exemplu, o bază de date cu personalul companiei poate conține date referitoare la angajare, la performanțe, drepturi (salarii, concedii etc.) și datele personale. O bază de date electronică poate fi interogată pentru a obține informații despre categorii specifice care o alcătuiesc. Vezi și data mining.

Brainstorming
Metodă creativă care se bazează pe generarea spontană de idei la o temă dată. De regulă, la o sesiune de brainstorming participă până la 10 persoane, timp de mai multe zeci de minute. Principiul fundamental al brainstormingului este suspendarea criticii, astfel încât participanții să fie liberi să exprime orice idee care le trece prin minte, inclusiv idei hazlii sau inaplicabile, deoarece acestea îi pot stimula pe ceilalți participanți să vină cu idei valoroase.

Există numeroase variante ale brainstormingului. De exemplu, brainwritingul este o formă în care participanții scriu idei pe o foaie de hârtie, apoi transmit foaia altui participant care scrie la rândul lui o idee stimulată de ideea scrisă anterior ș.a.m.d.

Codificarea cunoașterii
Transformarea cunoașterii într-o formă care să permită înțelegerea și asimilarea de către alte persoane. Formele cele mai uzuale de codificare sunt limbajul scris și vorbit. Codificarea de calitate presupune, în primul rând, competențe lingvistice și pedagogice pentru a putea adapta cunoașterea la nivelul intelectual al beneficiarilor.

Cunoaștere explicită
Formă de cunoaștere care este exprimată în mod formal și transmisă ca atare. Manualele și ghidurile de instruire conțin, cel mai adesea, cunoștințe în această formă.

Cunoaștere implicită
Cunoaștere dobândită prin experiența personală nemijlocită. Codificarea acesteia este mai dificilă deoarece depinde de credințele și valorile persoanei care o dobândește. Din acest motiv, pentru o altă persoană cunoștințele implicite pot avea o cu totul altă valoare. Mai este numită și cunoaștere tacită.

Data mining
Totalitatea proceselor de cautare și manipulare a datelor din bazele de date. Această exploatare a "zăcămintelor" de date are ca scop descoperirea unor corelații necunoscute sau puțin evidente între date. Marketingul modern folosește din ce în ce mai mult rezultate obținute prin data mining.

Digitizare
Transformarea datelor analogice în date în format numeric, adică în serii de biți (0 si 1). În felul acesta, este posibilă procesarea datelor de către sistemele de calcul. Un exemplu simplu de digitizare îl constituie scanarea unui desen urmată de transformarea acestuia într-o imagine pe computer.

Diseminarea conținutului
Operațiunea prin care conținutul (cunoaștere codificată) este transmis într-o formă accesibilă către persoanele și grupurile care au nevoie de acest conținut în activitatea curentă. Diseminarea se poate face fie prin mijloace electronice (de exemplu, prin postare pe portalul intern al companiei), ori pe cale directă prin cursuri sau prin comunicare informală între colegi. Este important ca diseminarea să aibă loc în timp util și să nu altereze cunoașterea transmisă.

Drept de autor
Dreptul pe care îl are autorul unei creații literare sau artistice asupra operei sale. Conform legii, dreptul intră în vigoare în chiar momentul în care autorul începe elaborarea operei și se încheie, de regulă, la câteva decenii după decesul autorului. Pentru recunoașterea dreptului de autor nu este necesară îndeplinirea unor formalități, dar este bine ca utilizatorii respectivei lucrări să fie înștiințați. În limba engleză se numește copyright, de unde provine și simbolul internațional ©.

Inferență
Procesul de raționare care conduce de la premise la concluzie. Inducția și deducția sunt forme de bază ale inferenței. Înțelegerea completă a mecanismelor de inferență poate ajuta la modelarea acestora în beneficiul "mașinilor de inferență" care ar constitui baza unui sistem cu inteligență artificială.

Informație
Date al căror înțeles a fost extras printr-o transformare. Traducerea dintr-o limbă în altă limbă este o astfel de transformare. În felul acesta, cuvintele din limba straină (datele) au devenit cuvinte inteligibile pentru cititor, adică informație.

Infrastructura cunoașterii
Un sistem informatic integrat prin care se extrage, stochează, diseminează și procesează cunoașterea. Elementele principale sunt rețeaua de date, computerele și dispozitivele periferice (scanere, imprimante etc.).

Inovație
Ameliorarea unui proces sau produs. La noi, inovația este considerată ca o rudă săracă a invenției, pe când în țările anglo-saxone are semnificația de proces complex care pornește de la invenție și se încheie cu un produs sau un serviciu cu succes pe piață.

Inteligența artificială [IA]
Sistem informatic prin care se încearcă simularea inteligenței umane. Părerile cu privire la nivelul actual al IA sunt împărțite, dar probabil că vor fi necesare încă mai multe decenii până la realizarea de sisteme informatice care să poată înțelege limbajul uman și vor fi capabile să facă inferențe asemenea oamenilor. Totuși, în anumite domenii restrânse, au fost realizate programe de calculator capabile de performanțe care le egalează sau chiar le depașesc pe cele umane.

Integrarea cunoașterii
Procesul de combinare a diferitelor activități de management al cunoașterii într-o singură entitate care să penetreze întreaga organizație. Prin integrare ia naștere un intelect colectiv care înseamnă mai mult decât suma individualităților care îl compun.

Invenție
Produs sau procedeu absolut nou. În afară de noutate, pentru a fi brevetată, o invenție trebuie să aibă și utilitate industrială și să fie o soluție tehnică suficient de detaliată. Protejarea prin brevet presupune formalități îndelungate și relativ costisitoare, pe care le îndeplinește o agenție de stat. În România, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) este singura instituție abilitată să ofere această protecție.

Înțelepciune
Înțelepciunea este nivelul superior în piramida cunoașterii. La baza acestei piramide se află datele primare, care apoi sunt prelucrate pentru a obține informații. Informațiile sunt corelate și combinate pentru a genera cunoașterea. În fine, punerea în practică în mod adecvat a cunoașterii este efectul înțelepciunii, în alcătuirea căreia intră și o anumită cantitate de cunoaștere implicită.

Învățare organizațională
Procesul prin care o organizație (companie, institutie etc.) se adaptează mediului învățând atât din propriile acțiuni, cât și din surse externe. Evident, baza acestui proces o reprezintă învățarea la nivel individual a membrilor organizației, dar pentru ca acest lucru să fie posibil este necesară o cultură organizațională care să acorde învățării importanța cuvenită.

Managementul cunoașterii
Totalitatea activităților care au drept scop descoperirea, codificarea, stocarea, diseminarea, ameliorarea și utilizarea cunoașterii în cadrul unei organizații. Orice organizație, indiferent de profilul de activitate și de mărime, își poate mări rata de succes dacă utilizează adecvat resursele intelectuale ale membrilor săi. Managementul cunoașterii urmărește exploatarea acestor resurse pentru atingerea scopurilor organizației.

Managementul informației
Activitatea care coordonează colectarea, stocarea și distribuția informației de la sursă la utilizator. Activitatea este facilitată de o infrastructură bine pusă la punct.

Metadate
Numite și "date despre date", reprezintă informațiile despre caracteristicile unui obiect digital care permit găsirea și reconstituirea obiectului. De exemplu, o imagine în format digital poate conține și o descriere a acesteia, astfel încât aceasta să poată fi reconstituită sau găsită prin intermediul unui motor de căutare.

Motor de căutare
Vezi aici.

Politica de stimulare a inovației
Totalitatea măsurilor prin care o organizație își încurajează angajații să găsească soluții creative la problemele cu care se confruntă. Cele mai utilizate măsuri sunt recunoașterea publică a contribuției angajaților și recompensarea financiară a acestora pentru ideile deosebite.

Pentru stimularea creativității la locul de muncă nu este suficient un document care să precizeze politica organizației, ci e nevoie de o cultură organizațională vie, de o atitudine a conducerii prin care angajații să vadă că noile idei sunt bine primite și aplicate.

Vezi și articolul Companii creative.

Proprietate intelectuală
Totalitatea formelor de proprietate asupra unor produse ale intelectului. Principalele forme de proprietate intelectuală sunt invențiile, mărcile, desenele industriale, denumirile de origine și drepturile de autor. Protecția proprietății intelectuale se poate face prin certificări acordate de instituții specializate ale statului, prin păstrarea secretului sau prin alte mijloace. Vezi și: invenție, drept de autor.

Sistem expert
Sistem informatic alcătuit dintr-o bază de cunoaștere agregată de experți umani și care, cu ajutorul unor algoritmi de inferență, poate trage concluzii în funcție de datele de intrare. De exemplu, un astfel de sistem poate fi folosit pentru diagnosticarea bolilor cu simptomatologie complexă.

Timp real
Exprimă viteza cu care un sistem informatic preia date dintr-o sursă, le prelucrează și le afisează sau le transmite mai departe. Pentru un observator uman, un proces desfășurat în timp real este, practic, instantaneu. În realitate, este vorba de timpi de ordinul sutimilor de secundă sau chiar mai puțin. Pentru ca o aplicație să lucreze în timp real este nevoie fie de capacități mari de transmisie și procesare, fie de cantități reduse de date de prelucrat.

recomandă acest site | tipărește pagina
Copyright © 2001-2009 Inoventis SRL.
Toate drepturile rezervate